Principer för själavård och förbön

Modulkurs A9


Kommer människor till dig och talar om sina problem? Är du medlem i en församlings helandeteam? Söker du bekräftelse på om Gud kallar dig in i en helandetjänst? Känner du en kallelse att hjälpa andra men upplever dig otillräcklig och illa rustad?


Den här kursen tar upp vad det innebär att hjälpa andra genom omsorg, själavård och förbön. Vår personlighet och hjärteinställning är viktigare än den kunskap vi har. Vi diskuterar olika färdigheter när det gäller att relatera, och du kommer få praktiska tillfällen att i form av workshops använda och träna upp din förmåga.


Många människor har vittnat om att de upplevt den här kursen mycket uppmuntrande, att Gud genom den har bekräftat deras kallelse in i helandetjänsten och börjat utrusta dem för den uppgiften.


Ämnen som tas upp:

  • Områden där god förmåga är av vikt

Olika sätt att kommunicera belyses, lyssnande, finkänslighet och hur man ställer frågor. Praktiktillfällen ger möjlighet att använda och träna de gåvor man har.


  • Egenskaper som krävs i helandetjänsten

Fokuserar på viktiga personliga egenskaper som man bör ha, liksom på förmågan till rätt agerande i själavårdssituationen.


  • Vad som ingår i ett samtal med förbön

Tar upp aspekter på hur man identifierar ett problem, finner grundorsakerna (rötterna) till det och avgör vilka områden som bör omfattas av förbönen. Det fortsatta lärjungaskapets betydelse betonas. 


  • Svårigheter man kan möta

Vi diskuterar ofta uppkomna utmaningar i helandetjänsten, till exempel olika försvarsmekanismer, och ger förslag på hur man kan handskas med dessa på ett kärleksfullt sätt.


  • Att sätta gränser

Behandlar behovet av att vara medveten om sin egen sårbarhet och värdet av att ha en mentor.


Det kommer att ges stort utrymme för interaktion mellan kursdeltagare och lärare under den här kursen, till exempel genom diskussioner, öppna forum och frågestunder.
Till "Kalender"

"Den här kursen

tar upp vad det innebär

att hjälpa andra

genom omsorg,

själavård och förbön."